Ambulancia všebecného lekárstva

Ambulancia je dnes otvorená od  14:00 - 17:00

Rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti

V ambulancii poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov s akútnymi a chronickými ochoreniami vrátane elektrokardiografického vyšetrenia. U pacientov, ktorí sú u nás zaevidovaní, poskytujeme celoročnú zdravotnú starostlivosť s individuálnym prístupom pri realizovaní prevencie a diagnostiky ochorení.
Prevenciu poskytujeme podľa zákonom stanovených noriem s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav pacienta.
Navštevujeme chorých aj v domácom prostredí. Podávame infúznu terapiu. V prípade potreby rýchleho ošetrenia sa môže pacient objednať za poplatok na našom telefónnom čísle.

Prístrojové vybavenie

  • Ekg prístroj MAC 800
  • boso ABI prístroj
  • CRP prístroj na okamžité stanovenie C-reaktívneho proteínu ako ukazovateľa akútneho zápalu

Prevencia

V ambulancii realizujeme prevenciu:

  • Primárnu – má za úlohu zabrániť vzniku ochorenia
  • Sekundárnu – má odhaliť už vzniknuté ochorenie alebo zabrániť ďalšiemu rozvoju ochorenia
  • Skríning Ischemickej choroby dolných končatín s boso ABI – systémom

Prevenciu u všetkých našich pacientov vykonávame každé dva roky v rozsahu hradenom zdravotnými poisťovňami s prihliadnutím na zdravotný stav a vek.

Očkovanie

A)   Očkujeme v rozsahu povinného očkovania v dospelosti:

Tetanus + záškrt – každých 15 rokov

B)   V rozsahu odporúčaného očkovania:

  • Chrípka
  • Žltačka typu A a B
  • Klieštový zápal mozgových blán
  • Vakcína proti pneumokokovej infekcii

C)   Cestovateľské očkovanie, pred cestami do zahraničia

Objednávanie pacientov

Objednávanie pacientov je možné na stránke www.topdoktor.sk

Ordinačné hodiny

Deň Odbery, LPK Ordinačné hodiny
Pondelok, utorok, streda, piatok 7.00- 8.00 8.00- 12.00
Štvrtok 12.00- 14.00 14.00- 17.00

Cenník

Poradie Úkon EUR
1 Vyšetrenie s boso ABI systémom na ICHDK 15
2 Vyšetrenie pred uzatvorením zmluvy o životnom alebo úrazovom poistení na žiadosť komerčných poisťovní 25
3 Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre komerčné poisťovne 20
4 Vyšetrenie spôsobilosti pre vodičské oprávnenie 20
5 Periodické kontroly pre vodičov z povolania 20
6 Vyšetrenie na zbrojný pas 50
7 Vyšetrenie pacienta a vystavenie zdravotného preukazu 15
8 Zvláštne požiadavky – potvrdenia bez vyšetrenia: pre bytový podnik, pre diétne stravovanie, úrady práce, pre kozmetické účely, adopciu dieťaťa, potvrdenia pre športovcov, pre cestovné kancelárie, cesty do zahraničia, potvrdenie prihlášok do škôl, odborných kurzov, výpisy pre súdy a úrady, sociálny odbor 10
9 Posúdenie pracovnej spôsobilosti pred nástupom do zamestnania, výstupné prehliadky na žiadosť zamestnávateľa 20
10 Preventívne prehliadky mimo zákonom hradených (u kapitovaných pacientov) 30
11 Vypísanie lekárskej správy pre policajný zbor 15
12 Vyšetrenie pacienta, ktorý nie je poistencom zmluvných poisťovní 50
13 Konzultácia v dohodnutom termíne 10
14 Vystavenie žiadosti o invalidný dôchodok 10
15 Elektrokardiogram s popisom, ak nie je zazmluvnené 12
16 Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť 20
17 Infúzia intravenózna (bez doplatkov za lieky) 15

Zmluvné vzťahy

Zariadenie je vo zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v Ambulancii všeobecného lekárstva pre dospelých a Internej ambulancii. Ambulancia klinickej farmakológie a Homeopatická ambulancia je hradená pacientom podľa cenníka

Logo poisťovňa dôvera
Logo poisťovňa Union
Logo Všeobecná zdravotná poisťovňa